SINDUT

Sindicatul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca

Statut
 
Home arrow Statut
Statut
STATUTUL
SINDICATULUI UNIVERSITATII TEHNICE “SINDUT”
           din Cluj-Napoca

Afiliat la: FEDERATIA NATIONALA SINDICALA ALMA MATER
            CARTEL ALFA                    
Capitolul I
DENUMIREA, SCOPUL SI SEDIUL SINDICATULUI

Art. 1. Sindicatul Universitatii din Cluj-Napoca este o organizatie profesionala, cu
personalitate juridica, care reuneste prin adeziune liber exprimata, salariatii si pensionarii din
Universitatea Tehnica clujeana, din unitatile si compartimentele aflate in structura ei,
indiferent de nationalitate, sex, convingeri politice sau religioase.
Art.2. Sindicatul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca are denumirea prescurtata
“SINDUT” Cluj-Napoca, iar sediul sindicatului este pe Str. C. Daicoviciu, Nr.15, Bloc Turn,
parter.
Art. 3. “SINDUT” Cluj-Napoca are ca scop apararea drepturilor si intereselor
profesionale, economice, sociale si culturale ale membrilor sai, a libertatii si demnitatii
acestora.in raport cu toate organele administrative locale si centrale.

In vederea realizarii scopului propus “SINDUT” actioneaza pentru:
-respectarea riguroasa a legilor in domeniul salarizarii membrilor sai;
-retribuirea muncii prestate in afara programului de lucru sau a fisei postului;
-acordarea de sporuri si categorii de salarizare cu respectarea legilor in vigoare;
-respectarea dreptului la munca a fiecarui salariat, conform intereselor si pregatirii
sale profesionale;
-aplicarea intocmai a regulamentelor si statutelor in vigoare, privind incadrarea,
promovarea, transferarea, eliberarea din munca si pensionarea membrilor sai;
-urmareste scoaterea la concurs si ocuparea posturilor vacante, tinand seama de
perspectiva acelor posturi si de interesele colectivelor de salariati;
-participa la elaborarea si avizarea regulamentelor de ordine interioara, a
contractelor colective si individuale de munca;
-militeaza pentru respectarea drepturilor membrilor sai de a avea acces liber la
toate sursele si formele de documentare interne si internationale, de a participa,
fara nici o ingradire la reuniuni si manifestari stiintifice si culturale organizate in
tara si in strainatate;
-urmareste precizarea si respectarea atributiilor de serviciu pentru fiecare loc de
munca si folosirea personalului numai in scopul pentru care a fost angajat;
-promoveaza si apara drepturile si interesele membrilor sai in directia
imbunatatirii conditiilor de munca si de viata, si anume: asigurarea unor conditii
de protectie si igiena a muncii conform legilor in vigoare, acordarea antidoturilor
si a echipamentului de protectie, acordarea biletelor de odihna si de tratament pe
baza cererilor depuse si a prioritatilor stabilite pe criterii obiective;
-acorda asistenta tuturor membrilor sai in conflictele de munca pe care acestia le
au cu conducerea administrativa;
-desfasoara activitati cultural-educative si sportive si creaza conditii de recreare in
timpul liber pentru membrii sai.
-colaborarea cu organizatiile studentesti, precum si sprijinirea acestora în actiuni
care nu contravin prezentului statut si eticii universitare;
-asigurarea protectiei liderilor si membrilor de sindicat alesi in organele de
conducere, atât pe durata mandatului lor cât si dupa expirarea acestuia;
-încadrarea unor sectoare lucrative în grupe de munca corespunzatoare, tinând cont de complexitatea si periculozitatea proceselor tehnologice sau activitatilor profesionale, în conformitate cu legislatia în vigoare.
Art.4. “SINDUT” promoveaza solidaritatea, colegialitatea si intrajutorarea in relatiile
dintre membrii sai si combate cu fermitate manifestarile antisociale, imorale, antiacademice.
Art.5. Sindicatul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca are dreptul sa se solidarizeze
cu alte organizatii sindicale si sa solicite sprijin altor organizatii sindicale in vederea apararii
drepturilor membrilor sai.
Art. 6. “SINDUT” apara, promoveazasi reprezinta
interesele membrilor sai, atât în cadrul vietii universitare, cât si în contextul global al vietii societatii românesti, luptând
organizat, cu forme unite, pentru îndeplinirea aspiratiilor lor pentru o viata mai bunasi pentru
conditii mai bune de munca. “SINDUT” desfasoara activitati cu caracter sindical, profesional,
social, cultural-educativ, de angajare civica si patriotica. Activitatea sindicatului se desfasoara
pe baza prezentului statut si a programelor de actiune stabilite de Conferinta sindicatului.

Capitolul II
DOBANDIREA SI INCETAREA CALITATII DE MEMBRU AL
SINDICATULUI

Art. 7. Poate fi membru al “SINDUT” din Cluj-Napoca orice salariat sau pensionar al
Universitatii Tehnice clujene care adera la prevederile prezentului Statut si nu face parte din
alt sindicat.
Art. 8. Primirea in sindicat se face pe baza semnaturii salariatului pe o cerere
individuala sau pe un tabel colectiv, cu avizul Biroului Executiv al Consiliului Sindical.
Art. 9. Calitatea de membru de sindicat inceteaza prin transfer, retragere sau
excludere din sindicat.
Art. 10. Retragerea din sindicat se face pe baza unei cereri scrise, adresata Consiliului
Sindical sau Biroului Executiv al acestuia, fara obligatia motivarii retragerii. Calitatea de
membru inceteaza la expirarea termenului de 10 zile de la depunerea cererii de retragere.
Art. 11. Excluderea din sindicat se decide de catre Adunarea generala a grupei
sindicale, in cazul savarsirii unor abateri incompatibile cu calitatea de membru al sindicatului,
sau de catre Consiliul Sindicatului in caz de neplata a cotizatiei timp de 3 luni consecutiv.
Contestarea excluderii se poate face în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la primirea
comunicarii scrise.
Art. 12. Membrii care se retrag sau sunt exclusi din sindicat nu au nici un drept
asupra Patrimoniului Sindicatului.

Capitolul III
DREPTURILE SI INDATORIRILE MEMBRILOR DE SINDICAT

Art. 13. Principalele drepturi ale membrilor “SINDUT” sunt:
a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale sindicatului;
b) sa participe la dezbaterea tuturor problemelor muncii sindicale in adunarile
generale, conferinte, presa, etc.
c) sa ceara sa participe personal, in toate cazurile atunci cand se discuta si urmeaza a
se lua hatarari privind persoana sa;
d) sa fie aparat in fata organelor de conducere administrativa sau profesional –
stiintifica in cazul incalcarii prevederilor contractului de munca si legislatiei
muncii;
e) consultanta juridica gratuita in cazul litigiilor de munca, la cererea expresa a
membrului de sindicat adresata Biroului Executiv al Consiliului Sindical;
f) sa foloseasca dotarile sociale, culturale si sportive ale Universitatii si
Sindicatului, impreuna cu membrii familiei, cu aprobarea Biroului Executiv al
Consiliului Sindical;
g) sa recurga la petitie pentru apararea drepturilor si intereselor sale legitime
privind: salarizarea, incadrarea pe posturi, nerespectarea Codului muncii,
prevederile sociale, protectia muncii etc.
Art. 14. Principalele indatoriri ale membrilor “SINDUT” sunt:
a) participarea activa la activitatea profesional – stiintifica si instructiv – educativa a
formatiunii in care este incadrat;
b) respectarea Statutului si achitarea la timp a cotizatiei;
c) perfectionarea continua a pregatirii profesional – stiintifice;
d) sa respecte si sa aplice legile statului Roman;
e) sa aiba o comportare demna, corecta si civilizata.

Capitolul IV
FONDURILE BANESTI SI PATRIMONIUL

Art. 15. Veniturile banesti si mijloacele materiale ale Sindicatului provin din cotizatia
lunara a membrilor sai, din conturile si patrimoniile reunite ale sindicatelor care fuzioneaza cu
“SINDUT” si din orice alte surse legale.
Art. 16. Cuantumul cotizatiei este de maxim 1% din salariul de incadrare (baza) cu
posibilitatea modificarii anuale de catre Conferinta Sindicatului sau de Consiliul Sindicatului
(in perioada dintre conferinte) si a consemnarii in Proces verbal.
Art. 17. Incasarea cotizatiei se face lunar, prin retinerea sumelor pe liste atasate la
Statul de plata la Serviciul Financiar – Contabil al Universitatii Tehnice, incepand din luna
martie 1998. Virarea sumei incasate in contul “SINDUT” la CEC Sucursala Cluj-Napoca si
tabelelor lunare ale cotizatiilor se vor depune la Biroul executiv al “SINDUT” in termen de
cel mult 10 zile de la efectuarea operatiilor.
Art. 18. Fondurile banesti ale Sindicatului “SINDUT” se pastreaza in conturi
bancare. Biroul Executiv al “SINDUT” poate modifica banca la care sunt deschise aceste
conturi in functie de situatia de pe piata financiara.
Art. 19. Destinatia si modul de utilizare a fondurilor banesti si a mijloacelor materiale
ale Sindicatului sunt hotarate de Conferinta Sindicatului, Consiliul Sindicatului (intre
conferinte) si de Biroul Executiv (intre sedintele consiliului), iar achitarea sumelor se face
prin dispozitia de plata semnata de presedinte sau vicepresedintele care are specimen de
semnatura.
Art. 20. Pentru activitatea depusa pe linie sindicala, membrii organelor de conducere
alese pot beneficia de indemnizatii, premii sau alte forme de recompense stabilite de Biroul
Executiv al Sindicatului si aprobate de presedinte, in functie de realizarile bugetare si de
meritele celor propusi pentru recompensare.
Art. 21. Pentru lucrari de contabilitate, caserie, asistenta si consultanta juridica, sau
alte prestari de servicii si colaborari, efectuate in folosul sindicatului, se vor face plati
conform prevederilor legale, aprobate de Biroul Executiv si de presedintele acestuia.
Art. 22. In contul si gestiunea “SINDUT” vor fi transferate toate fondurile si
obiectele de patrimoniu existente fizic, la data fuzionarii cu alte sindicate. Pe masura
recuperarii in timp a patrimoniului fostului sindicat al Institutului Politehnic si al Asociatiei
Sportive “Politehnica”, pe baza de Proces Verbal de predare-primire semnat de fiecare in
parte, acestea vor fi trecute in patrimoniul “SINDUT”.
Art. 23. In sprijinul salariatilor cu venituri mici, Biroul Executiv poate aproba
ajutoare materiale sau decontarea unor cheltuieli prilejuite de evenimente deosebite (decese,
casatorii, cumparari de medicamente, proteze s.a.m.d.), in limita fondurilor prevazute la acest
capitol, fara a depasi 25% din bugetul anual realizat din cotizatiile membrilor “SINDUT”.
Pentru cheltuielile care depasesc aceasta cota este necesara aprobarea Consiliului “SINDUT”.

Capitolul V
ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 24. Organele de conducere ale “SINDUT” sunt urmatoarele:
a) la nivelul “SINDUT”: Conferinta, Consiliul Sindicatului si Biroul Executiv
b) la nivel de grupa, Adunarea generala a grupei sindicale si Biroul grupei format
din 3 membri: un responsabil sau LIDER, un loctiitor si un membru al Biroului;
Grupele sindicale se organizeaza pe criteriul locului de munca, pe cat se poate din
membrii sindicatului care apartin acelorasi catedre, birouri, formatii de lucru, etc. Structura
organizatorica a sindicatului, pe grupe, facultati si compartimente, se aproba de catre
Conferinta Sindicatului si se actualizeaza periodic de Biroul Executiv pe aceleasi criterii.
Art. 25. Conferinta “SINDUT” se intruneste in sesiuni ordinare la interval de 4 ani,
de regula, în primul semestru al anului si in sesiuni extraordinare ori de cate ori este necesar,
din initiativa Consiliului Sindicatului sau a 1/3 din totalul membrilor sindicatului.
Conferinta este statutar constituita in prezenta a cel putin 50% din numarul delegatilor
si adopta hotarari cu majoritate simpla de jumatate plus unu din numarul voturilor delegatilor
prezenti.
Conferinta Sindicatului are urmatoarele atributii:
a) aproba sau modifica Statutul Sindicatului si structura acestuia;
b) alege odata la 4 ani Biroul Executiv;
c) adopta Programul general de activitate al Sindicatului;
d) aproba cuantumul cotizatiei lunare;
e) aproba veniturile si cheltuielile bugetare realizate intre conferinte;
f) hotaraste afilierea sau retragerea din Federatii sau din alte uniuni sindicale;
g) dezbate darea de seama a Consiliului Sindicatului si a Comisiei de cenzori;
h) hotaraste asupra problemelor principale ale activitatii sindicatului.
Art. 26. Consiliul Sindicatului “SINDUT” este organul de conducere al Sindicatului
in intervalele dintre sesiunile Conferintei sindicatului. Consiliul este alcatuit din 17 – 25
membrii. Este investit pentru un mandat de 4 ani si este alcatuit din:
a) toti liderii grupelor sindicale reprezentative, alesi in adunarile generale ale
grupelor, care au un numar de membri care depasesc jumatate din numarul
salariatilor pe care ii reprezinta in sindicat;
b) toti membrii Biroului Executiv alesi in confernta “SINDUT”
Consiliul “SINDUT” este statutar constituit in prezenta a cel putin 50% din numarul
membrilor alesi si reprezentativi (la data convocarii) si adopta hotarari cu majoritate simpla
(jumatate plus unu) din numarul voturilor celor prezenti.
În cazul în care nu se întruneste cvorumul necesar la prima convocare, sedinta
Consiliului este statutara, indiferent de numarul membrilor de sindicat reprezentai la a doua
convocare, iar hotararile se iau cu majoritatea simpla a voturilor exprimate de cei prezenti.
Consiliul Sindicatului are urmatoarele atributii:
a) aduce la indeplinire hotararile Conferintei Sindicatului;
b) vegheaza asupra modului de gospodarire a mijloacelor materiale si a fondurilor
banesti ale sindicatului, discutand si aproband anual cheltuielile efectuate, in
perioada ianuarie-martie a anului urmator anului bugetar încheiat;
c) face propuneri privind Regulamentele de ordine interioara, contractele
individuale si negociaza contractele colective de munca;
d) coordoneaza activitatea grupelor sindicale si organizeaza activitatile sindicale de
interes general;
e) organizeaza activitati si asigura conditiile necesare pentru odihna si recrearea
salariatilor, in raport cu mijloacele materiale si fondurile banesti disponibile;
f) aproba repartizarea biletelor de odihna si tratament in functie de cererile depuse si
numarul locurilor primite;
g) aproba cuantumul ajutoarelor materiale oferite membrilor de sindicat sau
familiilor acestora, in cazul unor evenimente deosebite din viata lor, pe baza
propunerilor Biroului Executiv, cu ocazia discutarii si aprobarii bilantului anual
de venituri si cheltuieli, Toate ajutoarele se vor acorda pe baza de cerere individuala, aprobatasi vizata
de Presedinte;
h) hotaraste asupra contributiilor banesti ale Sindicatului la intretinerea si
administrarea bazelor de odihna si agrement ale Universitatii Tehnice si a
taberelor de odihna organizate prin forte proprii sau in colaborare cu alte institutii
de invatamant, pe baza propunerilor Biroului Executiv, in sedinte extraordinare;
i) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa de Conferinta Sindicatului.
Art. 27. Biroul Executiv al Consiliului SINDUT se compune din 7 -9 membrii. Este
alcatuit din presedinte (cadru didactic), vicepresedinte (reprezentant al personalului didactic
auxiliar si nedidactic), sefi de comisii, secretar, trezorier, alesi de conferinta. Pentru functiile
de: presedinte si vicepresedinte, candidaturile se depun cu cel putin 7 zile înainte de
desfasurarea lucrarilor conferintei. Depunerea candidaturilor va fi însotita
de un curiculum vitae. Biroul Executiv este ales pe o durata de 4 ani in Conferintele “SINDUT”. Biroul
Executiv sau orice membru BEX poate fi revocat si inlocuit de Conferinta extraordinara a
“SINDUT” sau de Consiliul Sindicatului (in perioada dintre conferinte) inainte de incheierea
mandatului, in cazul in care acestia nu-si indeplinesc obligatiile statutare.
Biroul Executiv este statutar constituit in prezenta a cel putin 50% din numarul
membrilor alesi si adopta hotarari cu jumatate plus unu din numarul voturilor celor prezenti.
Biroul Executiv indeplineste in mod operativ toate atributiile Consiliului intre
sedintele Consiliului Sindicatului, in plus numeste casierul, contabilul, magazionerul si alte
ajutoare necesare in gestionarea bugetului si a patrimoniului “SINDUT”.
Stabileste regulile de administrare ale mijloacelor materiale si ale fondurilor banesti
ale sindicatului si gospodareste resursele fondului sindical;
Inainteaza Senatului Universitatii, organelor de Stat si Federatiei Sindicatelor din care
face parte, propuneri privind adoptarea de masuri, inclusiv de ordin legislativ, pentru
realizarea obiectivelor decise de Consiliul Sindicatului.
Art. 28. Adunarea generala este compusa din totalul membrilor sindicatului ce
apartin unei grupe. Ea se intruneste anual in sedinte ordinare, precum si ori de cate ori este
necesar in sedinte extraordinare, din initiativa Biroului grupei sindicale sau a 1/3 din numarul
membrilor grupei.
Adunarea generala are urmatoarele atributii:
a) dezbate documentele si problemele propuse grupei sindicale sau ridicate
din cadrul acesteia si hotareste asupra lor, pana la nivelul de competenta a
grupei;
b) alege Biroul grupei sindicale si delegatii grupei sindicale la Conferinta
Sindicatului pe Universitate conform normei de reprezentare de 1/10;
c) hotaraste excluderea din sindicat.
Art. 29. Presedintele Sindicatului are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Sindicatul in relatiile acestuia cu organele de stat si organizatiile
politice, obstesti sau stiintifice din tara sau strainatate;
b) coordoneaza activitatea Biroului Executiv al Consiliului Sindicatului;
c) realizeaza activitatile curente stabilite de Biroul Executiv si Consiliul “SINDUT”
In lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt exercitate de unul din vicepresedinti,
delegat de presedintele SINDUT.
Art. 30. Consiliul Sindicatului sau Biroul Executiv pot da imputernicire speciala,
scrisa, de reprezentare a Sindicatului, oricarui membru al Consiliului sau Biroului Executiv.
Art. 31. Organele de conducere ale Sindicatului pot fi revocate, in intregime sau in
parte, conform unei proceduri similare celei prevazute pentru alegerea si constituirea lor. Ele
sunt statutar constituite in prezenta a cel putin 50% din numarul membrilor (delegatilor) si pot
lua hotarari cu majoritate simpla (jumatate plus unu) din numarul voturilor exprimate.
Daca se constata ca unii membri alesi ai Consiliului SINDUT, din diferite motive, nu
desfasoara o activitate corespunzatoare functiei, se împuterniceste Biroul Executiv ca, în
perioada dintre conferinte, prin vot deschis, sa procedeze la delegarea altor persoane din
cadrul colectivelor pe care le reprezinta, pâna la desfasurarea de noi alegeri.
Art.32. Organul de control al SINDUT este Comisia de Cenzori. Ea este formata
dintr-un presedinte si doi membri. Atributiile Comisiei de Cenzori se refera
la:
a) controlul activitatii financiar -contabile, executia bugetara si modul în care este
gestionat patrimoniul SINDUT;
b) modul în care sunt rezolvate reclamatiile, cererile si propunerile adresate Biroului Executiv;
c) prezentarea unui raport anual de activitate.

Capitolul VI
CAILE DE ACTIUNE ALE SINDICATULUI

Art. 33. Pentru atingerea obiectivelor prevazute in statut, in scopul apararii
drepturilor si intereselor legitime ale membrilor sai, a drepturilor fundamentale ale omului,
Sindicatul are la dispozitie toate formele prevazute de legislatia in vigoare.

Capitolul VII
AFILIERE SI DIZOLVARE

Art. 34. In baza Hotararii Conferintei “SINDUT”, Sindicatul Universitatii Tehnice
(“SINDUT”) din Cluj-Napoca, se poate afilia la o Federatie Nationala Sindicala
reprezentativa pentru Invatamantul Superior, care-i apara interesele la nivel ministerial,
precum si la o Confederatie Sindicala – care-i apara interesele la nivel guvernamental, in
conformitate cu Statutul acestora; “SINDUT” isi pastreaza independenta fata de sindicatele
asociate in federatie si confederatie.
Art. 35. “SINDUT” Cluj-Napoca are dreptul de a stabili si intretine relatii cu alte
organizatii sindicale din tara si din alte tari.
Art. 36. Dizolvarea “SINDUT” poate fi hotarata numai de Conferinta Sindicatului.
Art. 37. In caz de dizolvare, bunurile date in folosinta de catre Stat vor fi restituite
Statului, iar celelalte bunuri vor fi valorificate prin licitatie si fondurile obtinute impreuna cu
soldul de casa la zi vor fi impartite tuturor membrilor de sindicat existenti la data hotararii de
dizolvare.
Art. 38. Consiliul Sindicatului poate hotari vanzarea unor bunuri din patrimoniul
sindicatului, in cazuri justificate, prin licitatie publica.
Art. 39. Sindicatul “SINDUT” poate avea activitate comerciala, conform celor
prevazute de lege.

SINDUT
Str. C-tin. Daicoviciu, Nr. 15,
Cluj-Napoca, 400020
Tel:+40.0264401343
Fax: +40.0264.41.54.79
e-mail:
http://sindut.utcluj.ro/
Universitatea Tehnica Cluj - Napoca
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj - Napoca
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592055